Bkkmarket
  


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น  ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสังคมสะอาด  ปลอดภัย  สะดวก  ประหยัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครที่มุ่มมั่นบริหาร  และพัฒนาตลาดที่ได้มาตรฐาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม  เป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็ก  ที่ดำรงวิถีแบบไทยๆ  ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชน1. ทำงานเป็นทีม 
2. กระตือรือร้นและใฝ่หาความรู้
3. มีความรับผิดชอบสูง 
4. มีทัศนคติเชิงบวก 
5. มีความขยัน อดทน และเสียสละเพื่อส่วนสวม 
6. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
7. ให้เกียรติและให้ความเคารพต่อเพื่อนร่วมงาน


1. มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ

3. มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4. มุ่งปรับปรุง รณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนมีส่วนเริ่มในการรักษาสภาพแวดล้อมของตลาด

5. มุ่งพัฒนาและขยายตลาดให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน

6. มุ่งปรับปรุงระบบสาธาณูปโภคของตลาด  และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

7. มุ่งจัดหาสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูการ
                                                   หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน


          สำนักงานตลาดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสร้างหรือจัด ให้มีตลาดให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน การปรับปรุงตลาดที่มีอยู่แล้ว ให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย การส่งเสริมตลาดเอกชน การกำหนดระเบียบการดำเนินงานของตลาด การจัดการและควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับตลาด การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาด การควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรมและการส่งเสริมการ จำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศ


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับในฐานะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานด้านต่างๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครและตลาดต่างๆ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ถูกต้อง เป็ยไปตามระเบียบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว กับงานสารบรรณ ธุรการ การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน อาคารและยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดการประชุม การทำนิติกรรมต่างๆ จัดทำร่างสัญญาเช่า โอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดีต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว กับการจัดทำและควบคุมงบประมาณ การจัดทำฎีกาเบิกเงินต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเสียภาษี การรับ-ส่ง และการเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี การตรวจสอบฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง การทำสัญญาเช่า โอน ควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจนจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การจัดหารายได้ให้สำนักงานการตลาด การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมต่างๆและติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว กับการจัดทำทะเบียนผู้เช่า อาคาร แผงค้า การจัดทำจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่า การควบคุมการดำเนินงานของตลาดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ การส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การควบคุมคุณภาพ ปริมาณ และราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ การควบคุมดูแลการออกแบบ การประมาณราคาการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค การจัดหาสถานที่จอดรถแก่ลูกค้าและประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จัดลำดับความสำคัญของนโยบายและจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาตลาด การจัดหาสถานที่ค้าให้กับผู้ค้าที่เดือดร้อน การควบคุม ดูแลด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด การควบคุมดูแลคุณภาพและราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรม ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การส่งเสริมให้มีการจัดตลาดนัดรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า เช่น ตลาดนัดชานเมือง ตลาดขายส่ง เป็นต้น ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนรวมของสำนักงานตลาด จัดทำสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของตลาดประจำเดือน การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตลาดที่ร่วมดำเนินการกับเอกชนให้สะอาดถูกหลัก สุขาภิบาลและทันสมัย ศึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ผลิตสื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ตลาดต่างๆ การศึกษาวิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้เช่าอาคาร แผงค้า การจัดทำ จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่า การควบคุมการดำเนินงานของตลาดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (on line) การรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี การรายงานรายรับ-รายจ่าย ควบคุมดูแลการออกแบบ การประมาณราคาการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญา การให้บริการด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนการจัดหาสถานที่จอดรถแก่ลูกค้าและประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง