Bkkmarket
  


ประวัติสำนักงานตลาด

ประวัติความเป็นมา

          

          สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ 105/2506 ลงวันที่ 24 มกราคม 2506 และได้ปรับฐานะเป็นการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ปัจจุบันใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานตลาด พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2536

    สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการพาณิชย์เกี่ยวกับตลาด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการดำเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานตลาด พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2536 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารบุคคลของสำนักงานตลาด พ.ศ. 2542 ใช้เอง นโยบายการบริหารทั่วไปและการดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

       สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้อยู่ในสานงานการบริหารงานของงานตามระบบราชการดังหน่วยงานบริการอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อการดูแลงานด้านการพาณิชย์ที่ต้องผสมผสานระหว่างงานเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดรายได้แก่กรุงเทพมหานคร และงานบริการประชาชนที่มาอาศัยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อการอยู่อาศัย และการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายปลีกย่อยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  ดังนั้น สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารงานอยู่ในความควบคุมดูแลโดยตรงจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีโครงสร้างและระบบที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารหน่วยงานอันมีความขัดแย้งระหว่างภาระหน้าที่หลักสองประการดังกล่าว คือ เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยงานที่ต้องหารายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและการคลังเป็นผู้สั่งราชการ รับผิดชอบและมอบหมายนโยบายโดยตรงต่อสำนักงานตลาด ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานตลาด พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2536) เป็นผู้ดูแลควบคุมกลั่นกรองการให้บริการงานตามนโยบายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

       สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการสำนักงานตลาดเป็นผู้บริหารงานภายในของสำนักงานตลาดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติตามขั้นตอนจากคณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีสภาพทางสังคมไม่เทียบเท่าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพียงแต่อาศัยระเบียบการบริหารงานบุคคลตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีจำเป็นต้องมีความชำนาญ ประกอบทั้งด้านงานราชการ งานมวลชน และงานเชิงพาณิชย์

 นับแต่วันที่จัดตั้งสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการสำนักงานตลาดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาบริหารงานของสำนักงานตลาดตามลำดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร มีดังนี้


      1. จัดสร้างหรือจัดตลาดให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน 
      2. ส่งเสริมตลาดเอกชน 
      3. ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 
      4. จัดการและควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับตลาด 
      5. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาด 
      6. ควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรม
      7. ปรับปรุงตลาดที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย  


                                                          ทำเนียบผู้บริหาร

             

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล      

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   

 1

  

  นายชำนาญ     

ยุวบูรณ์ 

   

1

  

กุมภาพันธ์

  

2506

 - 

13

  

พฤศจิกายน

   

2510 

2

   

  นายประสิทธิ์  สงวนน้อย   19   กันยายน   2511  -      สิงหาคม   2512   

3

  

  นายชูสง่า   ฤทธิ์ประศานส์   19   กันยายน   2512  - 8    ตุลาคม   2516   

4

    ม.ร.ว.จำลอง   นพวงศ์   4   ธันวาคม   2516  - 30    กันยายน   2518

5

    นายดิเรก   อารยโกศล   1   ตุลาคม   2518  - 26   มีนาคม    2521    

6

    นายอรรฆเดช   ศรีเพ็ญ   1   ตุลาคม   2521  - 29    กุมภาพันธ์   2527    

7

    นายอเนก   สิงห์โตโรจน์   1   มีนาคม   2527  - 31    พฤษภาคม   2530    

8

    นายไพบูลย์   พึ่งทองหล่อ   1   มิถุนายน   2531  - 17    มิถุนายน   2531   

9

    นายขจรศักดิ์   ว่องปรีชา   17   มิถุนายน   2531  - 31   กรกฎาคม   2531

10

    นายไพบูลย์   พึ่งทองหล่อ   17   สิงหาคม   2531  - 15   ธันวาคม    2531    
11     นางเปล่งศรี   สุขเกษม   16   ธันวาคม   2531  - 30   กันยายน     2534    
12     นายณรงค์   เขมาวุฒานนท์   1   ตุลาคม   2534  - 30    กันยายน    2535
13     นางสาววิไล   เอื้ออนันต์   1   ตุลาคม    2535   - 1   เมษายน     2539    
 14     นายณรงค์   เขมาวุฒานนท์   18   เมษายน    2539   - 30   มกราคม    2540

15

    นายอิสระ  

บุญยัง

 

4

  กุมภาพันธ์   2540 

 -

31

  สิงหาคม   

2543   

16

    นายบูรณิศ  

ยุกตะนันท์

 

18

  กันยายน    2543 

 -

 

  ธันวาคม   

2548   

17

    นายพงษ์พจน์ 

พิมพ์สมฤดี

 

1

  สิงหาคม    2549 

 -

16

  พฤศจิกายน   

2552  

18

    นายพฤทธิยา  

รุมาคม

 

1

  พฤษภาคม   2553 

 -

1

  พฤษภาคม   

2555   

19

    นายไชยณัฐ  

เจติยานุวัตร

 

9

 

กรกฎาคม 

 

2557 

 -

8

 

กรกฎาคม 

 

2561