Bkkmarket
  


ถาม - ตอบ

คำถาม-คำตอบ
ถาม สามารถติดต่อพื้นที่เช่าขายของที่ตลาดไหนบ้าง?
ตอบ

ตลาดที่เปิดให้เช่าพื้นที่ขายของ

 • ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)  ติดต่อ  โทร ๐ ๒๔๒๑ ๔๕๒๓-๔

 • ตลาดเทวราช                    ติดต่อ  โทร ๐ ๒๒๘๑ ๒๐๘๗

 • ตลาดประชานิเวศน์ ๑          ติดต่อ  โทร ๐ ๒๕๘๘ ๔๓๑๑

 • ตลาดบางกะปิ                   ติดต่อ  โทร ๐ ๒๓๗๗ ๒๐๔๙

 • ตลาดอรุณอมรินทร์            ติดต่อ  โทร ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๔๕


ถาม สำนักงานตลาด ตั้งอยู่ที่ไหน และ มีหน้าที่อะไรบ้าง?
ตอบ
 • สำนักงานตลาด ตั้งอยู่ที่    เลขที่ ๘ อาคาร Gold Market ชั้น ๕   ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์     ๐ ๒๑๕๘ ๐๗๔๐-๔๒ ต่อ ๒๒, ๓๓,๔๔ หรือ ๕๕    โทรสาร ๐ ๒๑๕๘ ๐๗๔๔
 • วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร มีดังนี้

                  ๑. จัดสร้างหรือจัดตลาดให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน 

                  ๒. ส่งเสริมตลาดเอกชน 

                 ๓.  ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 

                 ๔. จัดการและควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับตลาด 

                 ๕. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาด 

                 ๖. ควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรม

                 ๗. ปรับปรุงตลาดที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย 


ถาม สำนักงานตลาด กับตลาดนัดจตุจักร เป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่?
ตอบ

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร : เป็นหน่วยงานการพาณิชย์ สังกัด กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกำกับดูแเลตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีตลาดที่อยู่ในความดูแล ๑๑ ตลาด  (ทั้งนี้  ไม่รวมตลาดนัดจตุจักร)                                       

ตลาดนัดจตุจักร  :  เป็นกองอำนวยการขึ้นกับ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โดยตรง


ถาม ค่าเช่าแผงค้าภายในตลาดแพงไหม?
ตอบ

เนื่องจากค่าเช่าเป็นอัตราที่กำหนดโดยพื้นฐานของหน่วยงานราชการ  ดังนั้นค่าเช่าแผงค้าจึงมีราคาที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานตลาด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘ อาคาร Gold Market ชั้น ๕ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๐๗๔๐-๔๒ ต่อ ๒๒, ๓๓,๔๔ หรือ ๕๕
โทรสาร ๐ ๒๑๕๘ ๐๗๔๔


Total : 4 Units